Мінрегіон хоче повернути громадам право контролю за будівництвом

Мі­ніс­терс­тво роз­витку гро­мад і те­ри­то­рій Ук­ра­їни під­го­ту­ва­ло про­єкт пос­та­но­ви, яка має на ме­ті від­новлен­ня дії пос­та­но­ви Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­ра­їни № 553 «Про по­ря­док здій­снен­ня дер­жавно­го ар­хі­тек­турно-бу­ді­вель­но­го кон­тро­лю». Про­єкт пла­ну­єть­ся ви­нес­ти на най­ближ­че за­сі­дан­ня Уря­ду, його вже от­ри­ма­ли на по­год­ження цен­траль­ні ор­га­ни ви­ко­нав­чої вла­ди. Іні­ці­ато­ром від­новлен­ня дії пос­та­но­ви № 553 вис­ту­пив Мі­ністр роз­витку гро­мад і те­ри­то­рій Ук­ра­їни Олек­сій Чер­ни­шов. Асо­ці­ація міст Ук­ра­їни під­три­мує іні­ці­ати­ву Мін­ре­гі­ону що­до по­вер­нення ар­хі­тек­турно-бу­ді­вель­но­го кон­тро­лю на міс­ця.

“Че­рез від­сутність дер­жконтро­лю, зок­ре­ма, зі сто­ро­ни ор­га­нів міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня, в ук­ра­їнсь­ких міс­тах ви­ник бу­ді­вель­ний ко­лапс. Ос­кіль­ки міс­це­ва вла­да жод­ним чи­ном не мо­же впли­ну­ти на са­мо­чин­не бу­дів­ниц­тво, це вже приз­во­дить до тра­гіч­них нас­лідків. Ми всі чу­до­во пам’ята­ємо ін­ци­дент в Оде­сі, де об­ва­ли­ла­ся час­ти­на жит­ло­во­го бу­дин­ку, пам’ят­ки ар­хі­тек­ту­ри, внас­лі­док не­за­кон­них ро­біт за­бу­дов­ни­ка з де­мон­та­жу бу­дів­лі, що роз­та­шо­ва­на по­руч. Та­ка си­ту­ація, на­жаль, від­бу­ва­єть­ся по всій кра­їні”, — ска­зав Мі­ністр.

Асо­ці­ація міст Ук­ра­їни ві­тає та під­три­мує іні­ці­ати­ву Мі­ніс­тра Олек­сія Чер­ни­шо­ва що­до від­новлен­ня дії пос­та­но­ви № 553 та зак­ли­кає Уряд як­най­ско­рі­ше схва­ли­ти від­по­від­ний про­єкт пос­та­но­ви та по­вер­ну­ти міс­це­во­му са­мов­ря­ду­ван­ню пов­но­ва­жен­ня здій­сню­ва­ти ар­хі­тек­турно-бу­ді­вель­ний кон­троль.

Про це йдеться на сайті АМУ.

В Асоціації міст на­го­ло­шують, що май­же 9 мі­ся­ців бу­ді­вель­на сфе­ра за­ли­ша­єть­ся без дер­жавно­го ар­хі­тек­турно-бу­ді­вель­но­го кон­тро­лю, у то­му чис­лі з боку ор­га­нів міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня і це приз­во­дить до без­ла­ду у сфе­рі міс­то­бу­ду­ван­ня, по­ру­шен­ня май­но­вих прав фі­зич­них та юри­дич­них осіб, їх прав на на­леж­ний за­хист сво­їх ін­те­ре­сів з бо­ку дер­жа­ви. Ли­ше за ос­танній мі­сяць у Мін­ре­гі­оні за­фік­со­ва­но по­над 70 звер­нень від ор­га­нів міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня що­до не­за­кон­них за­бу­дов, які з’яви­ли­ся в їх­ніх міс­тах з бе­рез­ня цього ро­ку. Го­лов­на проб­ле­ма по­ля­гає у то­му, що те­ри­то­рі­аль­ні гро­ма­ди жод­ним чи­ном не мо­жуть впли­ну­ти на не­доб­ро­со­віс­них за­бу­дов­ни­ків.

На­га­да­ємо, Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Ук­ра­їни сво­їми пос­та­но­ва­ми від 13 бе­рез­ня 2020 ро­ку «Про лік­ві­да­цію Дер­жавної ар­хі­тек­турно-бу­ді­вель­ної ін­спек­ції та вне­сен­ня змін до де­яких пос­та­нов Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­ра­їни» № 218 та «Про оп­ти­мі­за­цію ор­га­нів дер­жавно­го ар­хі­тек­турно-бу­ді­вель­но­го кон­тро­лю та наг­ля­ду» № 219 про­тип­равно зу­пи­нив дію пос­та­но­ви Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­ра­їни від 23 трав­ня 2011 ро­ку № 553 «Про зат­вер­джен­ня По­ряд­ку здій­снен­ня дер­жавно­го ар­хі­тек­турно-бу­ді­вель­но­го кон­тро­лю» до по­чат­ку фун­кці­ону­ван­ня но­вої Дер­жавної міс­то­бу­дів­ної ін­спек­ції (ДІ­МУ). Це па­ра­лі­зу­ва­ло ро­бо­ту міс­це­вих ор­га­нів дер­жавно­го ар­хі­тек­турно-бу­ді­вель­но­го кон­тро­лю (те­ри­то­рі­аль­ні під­розді­ли ДА­БІ та ор­га­ни міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня, яким на­да­но та­кі фун­кції). Та­ки­ми ді­ями Уряд про­тип­равно зу­пи­нив ви­ко­нан­ня міс­це­ви­ми ор­га­на­ми дер­жавно­го ар­хі­тек­турно-бу­ді­вель­но­го кон­тро­лю За­ко­ну Ук­ра­їни «Про ре­гу­лю­ван­ня міс­то­бу­дів­ної ді­яль­нос­ті» і час­тко­во згор­нув де­цен­тра­лі­за­цію у цій сфе­рі. Та­кож Уря­дом по­ру­ше­но час­ти­ну сьому стат­ті 5 За­ко­ну Ук­ра­їни «Про цен­траль­ні ор­га­ни ви­ко­нав­чої вла­ди», яка пе­ред­ба­чає без­пе­рер­вність здій­снен­ня пов­но­ва­жень та фун­кцій цен­траль­но­го ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди, що­до яко­го наб­рав чин­ності акт Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­ра­їни про його при­пи­нен­ня.

АМУ про­тя­гом цього ча­су пос­лі­дов­но і на­по­лег­ли­во від­сто­ює не­об­хідність на­ді­лен­ня гро­мад пра­вом здій­сню­ва­ти ар­хі­тек­турно-бу­ді­вель­ний кон­троль.

11 груд­ня АМУ взя­ла участь у за­сі­дан­ні пар­ла­ментсь­кої ТСК що­до від­новлен­ня дії пос­та­но­ви № 553. 12 лис­то­па­да від­бу­ла­ся ро­бо­ча зус­тріч що­до ре­фор­му­ван­ня сфе­ри ДАБК, ор­га­ні­зо­ва­на Мін­ре­гі­оном. За ре­зуль­та­та­ми зус­трі­чі АМУ вис­ло­ви­ла го­тов­ність до­лу­чи­ти­ся до но­во­ут­во­ре­ної ро­бо­чої гру­пи, яка роз­почне роз­робку но­во­го за­ко­ноп­ро­єк­ту що­до ре­фор­му­ван­ня дер­жавно­го ар­хі­тек­турно-бу­ді­вель­но­го кон­тро­лю та наг­ля­ду. Крім то­го, у жов­тні Асо­ці­ація нап­ра­ви­ла лист до Пре­зи­ден­та з ме­тою при­вер­ну­ти ува­гу га­ран­та Кон­сти­ту­ції Ук­ра­їни до си­ту­ації, яка скла­ла­ся у сфе­рі дер­жавно­го ар­хі­тек­турно-бу­ді­вель­но­го кон­тро­лю.

20 трав­ня 2020 ро­ку Ви­ко­нав­чий ди­рек­тор АМУ Олек­сандр Сло­бо­жан взяв участь у на­ра­ді з пи­тань ре­фор­му­ван­ня Дер­жавної ар­хі­тек­турно-бу­ді­вель­ної ін­спек­ції, що про­хо­ди­ла під го­ло­ву­ван­ням Прем’єр-мі­ніс­тра Ук­ра­їни Де­ни­са Шми­га­ля. А в квіт­ні АМУ звер­та­ла­ся до Мі­ніс­тра роз­витку гро­мад та те­ри­то­рій Ук­ра­їни що­до не­об­хіднос­ті опе­ра­тив­но­го ви­рі­шен­ня проб­лемних пи­тань, які скла­ли­ся на міс­це­во­му рів­ні у сфе­рі міс­то­бу­ду­ван­ня у зв’яз­ку із про­ве­ден­ням ре­ор­га­ні­за­ції ДА­БІ.

One thought on “Мінрегіон хоче повернути громадам право контролю за будівництвом

  1. Асоціація міст – це асоціація місцевих будівельних олігархів. Тому дуже важливим є контроль за дотриманням вимог містобудівної документації на місцевому рівні, який при поредній системі контролю , був повністю проїгнорований місцевими депутатами та міськими інспекціями ДАБІ. Враховуючи ментальність молодого покоління українців не можна безконтрольно зверху доручати контроль за забудовою міст виконавчим органам місцевих рад. Прикладом цього є забудова Луцька за останніх п’ять років , де в супереч генплану, будівельних норм та протестам мешканців розпочато забудову кварталів їндивідуальної забудови.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *