В Україну намагалися завезти заражені помідори з Туреччини

В Одеській області інспектори з фітосанітарного контролю затримали вантаж помідорів з Туреччини, заражених томатною міллю.

Після оформлення усіх необхідних документів вантаж повернули відправнику. Про це повідомляє Держпродспоживслужба Одеської області.

При проведенні фітосанітарного контролю імпортних вантажів державним фітосанітарним інспекторомсектору фітосанітарного контролю № 12 при МК № 1 ВАТ «Сільгосппостач»у вантажу помідорів, що прибув з Туреччини у автотранспорті, вагою 19,8 тонн, виявили карантинний організм “південноамериканську томатну міль” (Tuta absoluta Wier).

Гу­се­ниці шкідни­ка жив­лять­ся на всіх ча­с­ти­нах рос­лин то­матів і по­шко­д­жу­ють рос­ли­ни на всіх стадіях рос­ту. Во­ни ут­во­рю­ють ве­ликі міни на ли­ст­ках, ви­­гри­за­ють довгі хо­ди в стеб­лах і па­го­нах, зе­ле­них і дозрілих пло­дах, спри­чи­ню­ю­чи значні втра­ти вро­жаю як у теп­ли­цях, так і у відкри­то­му грунті. Це ду­же не­без­печ­ний шкідник, здат­ний за на­про­чуд ко­рот­кий термін зни­щи­ти від 50 до 100% уро­жаю

Як повідомляють фахівці, во­гни­ща півден­но­а­ме­ри­кансь­кої то­мат­ної молі впер­ше ви­я­ви­ли в Ук­раїні (АР Крим та Одесь­ка об­ласть) у 2010-му році: як у відкри­то­му грунті, так і в од­но­му теп­лич­но­му гос­подарстві, на за­гальній площі 9 га.
У 2012 р. у ре­зуль­таті про­ве­де­но­го моніто­рин­гу впер­ше во­гни­ща шкідни­ка ви­я­ви­ли на Хер­сон­щині: ка­ран­тин­ний ре­жим було вста­нов­ле­но у двох рай­о­нах і в об­лас­но­му центрі на за­гальній площі 79 га. У цій об­ласті міль ви­я­ви­ли у фе­ро­мон­них па­ст­ках на посівах то­матів у двох гос­по­дар­ст­вах і на те­ри­торії три­кі­ло­ме­т­ро­вої зо­ни Хер­сонсь­ко­го морсь­ко­го тор­го­вель­но­го пор­ту.
За да­ни­ми Служ­би звітів Євро­пейсь­кої і Се­ред­зем­но­морсь­кої ор­ганізації з ка­ран­ти­ну і за­хи­с­ту рос­лин (ЄОКЗР), на сьо­годні T. аbsoluta, крім Півден­ної Аме­ри­ки, роз­пов­сю­д­же­на у ба­га­ть­ох країнах Євро­пи, Аф­ри­ки й Азії (рис. 2).
Як вид­но з рис. 2, май­же в усіх країнах, що ма­ють вихід до Ат­лан­тич­но­го оке­а­ну, Се­ред­зем­но­го та інших морів ( серед них – Україна), шкідник при­сутній або у відкри­то­му грунті, або в теп­ли­цях. Це, без­пе­реч­но, свідчить про те, що роз­се­лен­ня півден­но­а­ме­ри­кансь­кої то­мат­ної молі відбу­вається здебільшо­го морс­ким шля­хом. Пер­ши­ми за­се­ля­ють­ся при­морські країни, й уже зго­дом шкідник по­трап­ляє до інших країн.
Гу­се­ниці шкідни­ка жив­лять­ся на всіх ча­с­ти­нах рос­лин то­матів і по­шко­д­жу­ють рос­ли­ни на всіх стадіях рос­ту. Во­ни ут­во­рю­ють ве­ликі міни на ли­ст­ках, ви­­гри­за­ють довгі хо­ди в стеб­лах і па­го­нах, зе­ле­них і дозрілих пло­дах, спри­чи­ню­ю­чи значні втра­ти вро­жаю як у теп­ли­цях, так і у відкри­то­му грунті. Це ду­же не­без­печ­ний шкідник, здат­ний за на­про­чуд ко­рот­кий термін зни­щи­ти від 50 до 100% уро­жаю.

Автор – Ірина Ткаченко

One thought on “В Україну намагалися завезти заражені помідори з Туреччини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *